HUBS

Sweden

 

WEAll Sverige är ett nav i den internationella rörelsen “Wellbeing Economy Alliance” med noder i alla världsdelar.

 

 

 

 

Vad är WEAll Sverige?

WEAll Sverige är en samlingspunkt för personer, organisationer, institut och företag som är intresserade av en välmående-ekonomi.

Vad gör vi?

Vi verkar för att utveckla och sprida kunskap om nödvändigheten av att ändra vårt ekonomiska system för att skapa en hållbar ekonomi som syftar till välmående inom planetens gränser. Vi formar en bred palett av kunskap och erfarenhet från olika sektorer och från oss själva.

Vad är välmående-ekonomi?

En välmående-ekonomi är utformad för att ge livskvalitet och välgång för alla människor i harmoni med vår omvärld.

OM WEALL

Välmående-ekonomi-alliansen (Wellbeing Economy Alliance, WEAll) är den ledande organisationen för organisationers och enskilda individers arbete för människors och jordens välmående. WEAll startade 2018 som ett tidsbegränsat projekt i syfte att ställa om till  en välmående-ekonomi. Genom att främja samverkan mellan aktörer inom det nya ekonomiska ekosystemet kan vi uppnå en effekt som  är större än summan av våra  enskilda delar.

Vad är ekonomi?

Enkelt uttryckt är det, hur vi producerar varor och tjänster. Ofta tänker vi på ekonomi som ett givet system, men det är ett system skapat av människor. Det nuvarande systemet vilar på lagar skapade av människor liksom våra normer och föreställningar som vi  bär upp, och kan därför omskapas av människor.

Ekonomiska system

Vårt ekonomiska system är beroenden av naturen och dess ekosystem, och en hållbar ekonomi kan i längden inte överexploatera jordens resurser så som nu sker. En välmåendeekonomi handlar alltså i längden om att upprätthålla ett ekonomiskt system som möjliggör mänskligt välmående. Det finns forskning och många tänkbara alternativ av hur ett sådant ekonomiskt system kan utformas men det finns ingen färdig modell. Att ställa om vårt ekonomiska system kan ske med stegvisa reformer på samma sätt som vårt nuvarande system har skapats genom beslut i olika steg.

Vad är välmåendeekonomi?

En välmåendeekonomi är utformad att gagna människor och planeten, inte att människor och planeten ska gagna ekonomin. I en välmåendeekonomi är lagar, normer och incitament utformade för att ge livskvalitet och för att människor ska leva och utvecklas i harmoni med naturen.

Varför ska vi ha en välmåendeekonomi?

En välmåendeekonomi siktar direkt på att lösa de problem och kriser vi har i samhället, istället för att gå om vägen via ekonomiskt tillväxt.  Välmåendeekonomi sätter våra grundläggande behov i första rummet. Det handlar om ett värdigt liv, naturen, syftet med samhällsutvecklingen, rättvisa och deltagande.

Hur ska vi ställa om till en välmåendeekonomi?

Vi samlar en mångfald av aktörer i olika länder, sektorer och nivåer i vårt samhälle för att påverka normer och värderingar för att visa att förändring är möjlig. Vi anser att samarbete och samhörighet anger både vårt mål och vårt arbetssätt. Omställning kräver ett helt annorlunda förhållningssätt till ett mänskligt samhälle, ett byte från ”vi mot dem” till ”WEAll”.

 

Vår vision

 

Vi föreställer oss en värld där alla har tillräckliga resurser för att leva bekvämt, tryggt och lyckligt, och där att människor känner att deras grundläggande behov är tillgodosedda och kan använda sin kreativa energi för att stödja en blomstrande och livfull planet.

Där vi  – tack vare att vi har lärt oss att ge tillbaka lika mycket som har givits till oss – frodas i en återställd, säker och pulserande ekologisk omgivning . En värld där vi har inflytande över vårt gemensamma öde och känner tillhörighet, mål och mening genom genuin gemenskap med de människor och andra varelser på den planet som föder oss.

Vi jobbar med våra medlemmar och partner på tre fronter samtidigt, vilket vi ser som grundläggande för en systemförändring.

 

Fem grundläggande värderingar

I en välmåendeekonomi skulle vi prioritera att möta grundläggande mänskliga behov

  • Värdighet – Alla har tillräckligt för att leva bekvämt, säkert och lyckligt
  • Syfte – Alla institutioner ska verka för det allmännas bästa
  • Naturen – En återställd och säker naturlig värld för allt liv
  • Deltagande – Folk deltar i beslutsfattande och är engagerade i sitt närsamhälle
  • Rättvisa – Inkomster, tillgångar och makt är rättvist fördelade

Mejlutskick WEAll Sweden

Välkommen att ta del av mejlutskick från den svenska huben!

More information coming soon! In the meantime, contact the Sweden Hub

Sign up for
our latest news, events & future WEAll developments